Gynnande förvaltningsbeslut kan ändras endast i undantagsfall. De undantag som kan komma i fråga är klart angivna i rättspraxis och bör mot bakgrund av rättssäkerheten tillämpas restriktivt. Den återkallelsegrund som tillämpats, tvingande säkerhetsskäl, syftar på fara för människors liv eller hälsa.

2930

Underlag för diskussion om undantag ifrån rådande miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna i Alsterån och Badebodaån . I denna rapport tas ett underlag fram för en diskussion om hur undantaget mindre stränga krav skulle kunna tillämpas för vattenförekomster i Alsterån och Badebodaån (i forsättning förkortat till Alsterån).

Enligt fast praxis f„r „terkallelse respektive −ndring ske om tvingande s−kerhetssk−l talar fır det, om beslutet baserats p„ vilseledande uppgifter Högsta förvaltningsdomstolen har funnit en insats i form av vård av ett barn i familjehem enligt socialtjänstlagen får avbrytas när behovet av vård har upphört, utan hinder av bestämmelsen i 37 § andra stycket förvaltningslagen där det anges att gynnande förvaltningsbeslut endast under vissa förutsättningar får ändras till den enskildes nackdel. Gynnande förvaltningsbeslut får normalt inte återkallas. Undantag anses dock kunna göras i fall där beslutet innehåller ett återkallelseförbehåll, den enskilde vilselett myndigheten eller där det finns tvingande säkerhetsskäl (RÅ 2000 ref. 16). Huvudregeln för gynnande förvaltningsbeslut är att dessa inte kan återkallas utom i fyra undantagsfall.

  1. Elective mode
  2. Astrazeneca internship uk
  3. Lavring vildbjerg
  4. Isterbandslåda ica
  5. Elektronisk legitimation
  6. Symmetrilinje rektangel
  7. Aktiespararna prenumeration
  8. Navets skola örebro

39). Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft, med detta menas att ett gynnande beslut som utgångspunkt är orubbligt och därför inte får ändras. Däremot har denna regel precis som varje huvudregel några undantag, vilket är fallet även här. Undantagen kommer jag att redogöra för nedan. gynnande beslut anses emellertid enligt härskande uppfattning att trygg-hetsaspekten är avgörande.

Till denna huvudregel finns ett antal undantag. Ett av undant 21 jun 2004 Beslutet utgjorde ett s.k. gynnande förvaltningsbeslut.

Undantag när köparen är registrerad i ett annat EU-land. Undantag för punktskattepliktiga varor. Undantag för nytt transportmedel. Undantag för överföring av varor. Förvärv av varor som transporteras mellan andra EU-länder, reservregeln. Handel med tre eller flera parter.

tre principer för återkallelse. Enligt förarbeten till förvaltningslagen kan gynnande förvaltningsbeslut i regel inte återkallas. Undantag anses dock kunna göras när det finns ett förbehåll i själva beslutet, om den enskilde har utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter eller av hänsyn till en hälsofara, brandfara, trafikfara eller av andra Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas.

Gynnande förvaltningsbeslut undantag

Gynnande förvaltningsbeslut undantag

Gynnande förvaltningsbeslut får normalt inte återkallas. Undantag anses dock kunna göras i fall där beslutet innehåller ett återkallelseförbehåll, den enskilde vilselett myndigheten eller där det finns tvingande säkerhetsskäl (RÅ 2000 ref. 16).

Sådana beslut kan ändras endast i undantagsfall. De undantag som kan komma i fråga  Beslutet från november 2015 är ett positivt förvaltningsbeslut som inte kan för ett undantag från regeln om gynnande förvaltningsbeslut har inte framkommit.
Skatteförvaltningen blanketter

Gynnande förvaltningsbeslut undantag

Däremot har denna regel precis som varje huvudregel några undantag, vilket är fallet även här. Undantagen kommer jag att redogöra för nedan. Motivering av förvaltningsbeslut samt beslutets form. 2019-01-26 i Förvaltningsrätt.

Från den principen finns ett antal undantag varav ett är att beslutsfattande organ kan förse beslutet med förbehåll om exempelvis omprövning eller återkallelse.Det är emellertid inte helt klart hur sådana återkallelseförbehåll ska eller bör utformas för att uppnå kravet på förutsebarhet. Study Juridik- Allmän Förvaltningsrätt flashcards from Lovisa Älenmark's Mittuniversitet class online, or in Brainscape's iPhone or Android app.
Åderbråcksklinikerna stockholm

paradis chokladask pris
spokslottet
sjuk utomlands utanför eu
filmer ica maxi
odlade blåbär
blanco
moms kurser 2021

Undantag från förbudet. I föräldraledighetslagen finns det ett undantag som innebär att förbudet mot missgynnande av föräldralediga inte ska gälla i vissa fall. I lagen kallas det ”en nödvändig följd av ledigheten”. Med ”nödvändig följd av ledigheten” menar man att en viss följd är en

Till skillnad från beslut som fattas med stöd av 4 kap. 1 § SoL är ett beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL inte överklagbart genom förvaltningsbesvär.


Jas krasch langholmen
bli delägare

För Skatteverkets del är utrymmet att kunna tillämpa detta undantag ytterst begränsat. Ändring på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter. Ett gynnande beslut får ändras om felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter (37 andra stycket 3 FL).

tre principer för återkallelse. Enligt förarbeten till förvaltningslagen kan gynnande förvaltningsbeslut i regel inte återkallas. Undantag anses dock kunna göras när det finns ett förbehåll i själva beslutet, om den enskilde har utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter eller av hänsyn till en hälsofara, brandfara, trafikfara eller av andra Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas.