fråga, så länge likställighetsprincipen beaktas och ingen enskild gynnas. Den frågan ställdes i ett nyligen avgjort rättsfall från Norrköpings 

6331

7 jun 2017 Verksamhet. Lag. Praxistillämpningar Kommunala regler utom rättsfall. Redovisning. Löpande, daglig. Kommunal. Redovisningslag. RKR.

Löpande, daglig. Kommunal. Redovisningslag. RKR. 5.2.2 Likställighetsprincipen. jämföras med kommunernas likställighetsprincip som gäller för kommunerna Rättsfall/praxis har då betydelse för tolkningen.

  1. Lägsta lön diskare
  2. Den som e den

Rapport-2015-1: Sammanställning av rättsfall avseende tillsyn av enskilda avlopp. Den kommunala likställighetsprincipen s. 25. RÅ 1983 2:15 Rättsfall.

finns få rättsfall som prövat statsstödsfrågor utifrån omständigheter som påminner om Kommuner är vidare skyldiga att följa likställighetsprincipen i 2 kap.

Ett debiteringsbeslut enligt taxan har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen. RÅ 2010:100: Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäljning av inventarier tillhörande verksamheten har ansetts innebära ett otillåtet individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare.

2 § kommunallagen. RÅ 2010:100 : Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäljning av inventarier tillhörande verksamheten har ansetts innebära ett otillåtet individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare. Domskäl.

Likställighetsprincipen rättsfall

Strider mot likställighetsprincipen bara ge fastboende bidrag. Det strider mot den kommunala likställighetsprincipen att ge endast permanentboende fastighetsägare bidrag till förrättningskostnader inför bildandet av en gemensamhetsanläggning. Därför slår kammarrätten fast att ett beslut av kommunstyrelsen i Leksand ska upphävas.

Likställighetsprincipen rättsfall

2 § kommunallagen. RÅ 2010:100: Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäljning av inventarier tillhörande verksamheten har ansetts innebära ett otillåtet individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare. Enligt likställighetsprincipen skall kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

I den fjärde delen behandlas den frivilliga likvidationsprocessen i sin helhet.
Genomsnitt

Likställighetsprincipen rättsfall

2 §, 10 kap. 8 § första stycket 4 och 15 § kommunallagen (1991:900), KL • 35 § socialtjänstlagen (1980:620), SoL Rättsfall • RÅ 1980 2:22 • RÅ 1981 2:55 • RÅ 1985 2:19 Rättsfall • RÅ 1974 ref. 68 • RÅ 1976 Ab 242 • RÅ 1982 Ab 225 • RÅ 1982 Ab 251. Kommunfullmäktige i Kalmar kommun beslutade den 20 juni 1994, § 111, att kommunstyrelsen fick teckna borgen för Stiftelsen Kalmarhem för de lån på sammanlagt ca 22,5 milj.

Kammarrätten i Stockholm (1993-05-13, Rydholm, Östberg-Anclow, referent, Dinnetz samt särskilda ledamöterna Bergengren och Herrström) yttrade: Klaganden har gjort gällande att de regler som fullmäktige fastställt för försäljning av tomträttsmark till småhustomträttshavare otillbörligt gynnar enskilda och strider mot likställighetsprincipen.
De beschermtafel

svenska adjektiv lista pdf
wnt research avanza
deklaration datum
raoul wallenberg minnesdag
bronkoskopi med ebus

Likställighetsprincipen kan tyckas handla om allas lika värde inför lagen, vilket skulle kunna vara fallet, dock handlar den istället om kommuner och landstings behandling av sina invånare ur ett objektivt perspektiv.

Emellertid finns det undantag och detta rättsfall är ett sådant undantag enligt min uppfatt-ning. 2020-03-01 2.1.1 Likställighetsprincipen och förmånsrättsordningen vid konkurs 11 2.1.2 Kvittning under företagsrekonstruktion 12 2.1.3 RH Rättsfall från hovrätterna RR Rådhusrätten RÅ Regeringsrättens årsbok SOU Statens offentliga utredningar SvjT Svensk juristtidning tar rättsfall och lagar. Våra egna jurister väljer ut och bearbetar innehållet i tjänsten och strukturerade sökvägar ger dig en unik möjlighet att hitta den information du söker. Regelbundna ny-hetsbrev ger dig de senaste uppdateringarna och i tjänsten in-går även viss juridisk rådgivning.


Hovmesteren og grevinnen
arbetstidsforkortning if metall 2021

5.2.2 Likställighetsprincipen. jämföras med kommunernas likställighetsprincip som gäller för kommunerna Rättsfall/praxis har då betydelse för tolkningen.

I detta Appendix finns också exempel och rättsfall relaterade till den juridiska kommunal verksamhet ska och kan bedrivas, såsom likställighetsprincipen,. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  Utan hinder av likställighetsprincipen får alltså avfallstaxan differentieras i Fler rättsfall finns i bilagan till Avfall Sveriges Guide # 3 Undantag från kommunala  Rättsfallet RÅ 1983 2:15 gällde en kommunal industrisubvention som avsåg ett fartygsvarv. Som huvudregel gäller likställighetsprincipen bara mot egna. Verksamhet. Lag. Praxistillämpningar Kommunala regler utom rättsfall. Redovisning.