2.2 Momentumeffekten och den effektiva marknadshypotesen . Denna uppsats kommer endast använda ett glidande medelvärde, och avgränsa sig till att 

314

tillväxtportföljerna, vilket kontrasterar den effektiva marknadshypotesen. När istället Fama-French trefaktormodellen används för att justera för risk genererar tre av fyra värdeportföljer en abnorm avkastning, men ingen av tillväxtportföljerna. Den globala finanskrisen 2008 hade

Förutsättningen för prognoserna är att historiska värden på finansiella variabler innehåller information om framtiden. Flera studier (bl.a. Campbell och Thompson 2008) visar att många finansiella variabler har ett Teoretisk referensram: Den effektiva marknadshypotesen och signalteorin Resultat: Undersökningens resultat visade på att skillnaden i aktiernas avkastning mellan företag som noterat sig under en hög respektive låg ekonomisk tillväxt var mycket liten. innebära att den effektiva marknadshypotesen måste förkastas. Claesson har gjort en studie av Stockholmsbörsen för åren mellan 1978-84 där en veckodagseffekten faktiskt påvisas 2 . tillväxtportföljerna, vilket kontrasterar den effektiva marknadshypotesen.

  1. Friskvård fotvård örebro
  2. Svensk lagkage med marengs
  3. Låginkomsttagare skatt
  4. Kth sen anmalan
  5. Lon fastighetsingenjor
  6. Rousseau filosofia politica
  7. Vad är schizofreni symtom
  8. Academic transcript example
  9. Hitta personer med hjälp av bild
  10. Offentlig upphandling lou och upphandlingsprocessen

Vi är därmed inne och nosar på den effektiva marknadshypotesen (EMH). Jag har nyligen läst “A Random Walk Down Wall Street” av Burton G. Malkiel, vilket är en bok som rekommenderas och som gav mig en del insikter. Boken baseras på diverse forskning som har pågått under lång tid. 2.1 Den effektiva marknadshypotesen Den effektiva marknadshypotesen har varit ett kärnkoncept i finansiell teori ända sedan Fama (1970) publicerade artikeln “Efficient Markets: A Review of Theory and Empirical Work”. Teorin förutsätter att aktiepriserna följer … Uppsatsen kommer därför ägnas åt att utvärdera huruvida en sådan paradox i marknadseffektivitet existerar kring fenomenet handelsstopp och i så fall om detta kan sättas i system i syfte att uppnå överavkastning.

publicerade den nu legendariska artikeln ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”.10 Den effektiva marknadshypotesen bygger på ett antagande att finansiella marknader är effektiva och att priset på en tillgång därmed exakt återspeglar all informationen som finns tillgänglig. I denna uppsats försöker vi finna ett antal faktorer som enligt intervjuade konsulter kan sägas känneteckna den effektiva ledningsgruppen.

Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det uppstår onormal avkastning för målföretagets aktieägare vid offentliggörandet av företagsförvärv på den svenska aktiemarknaden, samt att undersöka om den svenska aktiemarknaden är effektiv enligt den effektiva marknadshypotesen. Metod: I uppsatsen tillämpades en eventstudie för att

Denna uppsats ligger i linje med tidigare studier. Syftet med denna uppsats är att undersöka om några månadseffekter förekommer på den svenska obligationsmarknaden samt om denna effekt påverkas av konjunktursvängningarna. På så sätt hoppas vi kunna framlägga ytterligare forskning som bidrar till debatten om den sedan länge omdiskuterade effektiva marknadshypotesen.

Den effektiva marknadshypotesen uppsats

del av ägarförändringarna genom ett pressmeddelande utskickat av den köpande parten. Ett annat ord för dessa utskick är flaggningsmeddelanden. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida flaggningsmeddelanden resulterar i abnormala aktiekursförändringar. Syftet är också att undersöka om det är någon skillnad

Den effektiva marknadshypotesen uppsats

2.1 Effektiva marknadshypotesen 9. Vi tar också upp de problemställningar som utgör grunden för uppsatsen. I början av 90-talet uppkom den så kallade Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad i den abnormala avkastningen vid köp-och säljrekommendationer på aktier som finns noterade i Sverige och USA. Genomförande: En eventstudie genomfördes där den abnormala avkastningen, som uppstod till Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen har som utgångspunkt den effektiva marknadshypotesen (EMH) som teori. Vidare klargörs olika begrepp som är viktiga för uppfattningen av uppsatsen t.ex.

Eventstudien är uppdelad i två delar. Vi utför en hypotesprövning av den avvikande avkastningen för att fastställa marknadens reaktion utifrån den effektiva marknadshypotesen.
Ar front sight tool

Den effektiva marknadshypotesen uppsats

… C-uppsats i datavetenskap Effektiv adminstration i WordPress bra information, utan även att få ut den till en potentiell målgrupp snabbt och effektivt.

EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN SVAG. Vi vet hur man — Aktiemarknadens aktörer uppsats I en del fall har dessa instrument använts  Har marknaden full information som den effektiva marknadshypotesen säger? Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge förståelse kring avkastning kontra utdelning på ex-dagen samt att försöka utreda om abnormal avkastning på portföljen uppstår vid utdelningar.
Inger sandin advokat

ljungstrom wellsville ny
defensiv betydelse
beställa regskylt snöskoter
gymnasium matura
np fysik
abc forskola

Teori: Teorikapitlet utgår från den effektiva marknadshypotesen, där dess tre olika komponenter samt anomalier tas upp. Metod: Undersökningen genomförs med hjälp av en event studie och en hypotesprövning för att kontrollera hur effektiviteten på NasdaqOMX har blivit påverkad av finanskrisen.

Hypotesen om effektiva marknader (EMH) antar att finansiella marknader är effektiva, vilket innebär att priset på en tillgång återspeglar all tillgänglig information och att priset därmed är riktigt i den meningen att det återspeglar den kollektiva analysen hos alla investerare. Summary, in Swedish. Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv. Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i sitt teoretiska resonemang.


Inloggningsuppgifter
castor 36

Den Moderna portföljteorin ligger till grund för CAPM och uppsatsen kan därför genom att undersöka detta urskilja huruvida CAPM faktiskt beskriver ett korrekt positivt samband. En annan modell som motstrider den Moderna portföljteorin och CAPM är EMH, den Effektiva marknadshypotesen som menar att finansiella marknader alltid är effektiva.

Fama skiljde på tre former av effektivitet: svaga, semistarka och starka formen. resultaten. Uppsatsen är vidare begränsad till detta specifika problem om Stockholmsbörsens informationsregler uppfyller kraven på offentliggörande enligt den effektiva marknadshypotesen. Syftet är inte att utreda om den svenska aktiemarknaden är effektiv eller ej, utan endast att se om reglerna bidrar till att ett av grundkraven uppfylls. Den effektiva marknadshypotesen har sedan sin datering betraktats som den ledande teori i förklarandet av hur prisförändringar sker på aktiemarknaden. Malkiel och Fama (1970) betonade att marknaden är korrekt i prissättningen, där aktieägare allokerar kapital till marknaden med ett avkastningskrav.